Disclaimer

Gebruik van de website en de daarmee verbonden webpagina’s mede de naam watvindtrene.nl , is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door de watvindtrene.nl uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. watvindtrene.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden, alsmede door derden geplaaste reacties. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Reacties op berichten die een beledigende of discriminerende dan wel kwetsende of van minachtende aard zijn tegenover andere personen of nieuwsberichten kunnen zonder enig overleg met de auteur verwijderd worden.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, zijn in eigendom of licentie bij watvindtrene.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van watvindtrene.nl. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van watvindtrene.nl zijn enkel opgenomen ter informatie aan de gebruiker van de website. watvindtrene.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. Daar waar gebruik wordt gemaakt van citaten uit bestaande artikelen wordt de correcte bron vermeld bij het citaat. In geval van incorrecte weergave kunt u zich wenden tot watvindtrene.nl.

© watvindtrene.nl 2018

Show Buttons
Hide Buttons